Wat doen we

GreenDutch ontwikkelt innovatieve CO2-bouwprojecten in samenwerking met landeigenaren & grondgebruikers in Nederland

Doelstellingen GreenDutch:
  • Realisatie van CO2-uitstoot reductie binnen Nederland door het initiëren van lokale projecten op natuur- en landbouwgebieden
  • Het aandragen van mogelijkheden voor CO2-compensatie aan het bedrijfsleven en overheden om klimaatdoelstellingen te behalen
  • Landeigenaren en grondgebruikers in Nederland ondersteunen in het realiseren van innovatieve klimaatprojecten en alternatieve inkomstenstromen
Hoe doen we dat?
GreenDutch werkt samen met landeigenaren en grondgebruikers in Nederland op projecten die positieve commerciële en ecologische resultaten opleveren en leiden tot CO2-reductie. GreenDutch heeft expertise in de ontwikkeling, het beheer, de juridische en technische implementatie van commerciële CO2-reductieprojecten. GreenDutch streeft ernaar lokale & individuele CO2-reductieprojecten te ontwikkelen die passen bij onze landeigenaren en grondgebruikers en die de beste resultaten opleveren. Onze projecten bieden milieu- en economische voordelen voor grondbezitters, waarbij een niet-traditionele inkomstenstroom bijdraagt aan de duurzaamheid van bestaande activiteiten.

CO2-certificaten

GreenDutch draagt bij aan CO2-reductie en compensatie
Als organisatie kun je CO2-uitstoot compenseren door te investeren in CO2-certificaten. GreenDutch biedt een lokale oplossing om CO2-uitstoot te compenseren waarbij CO2-uitstoot binnen Nederland wordt gecompenseerd. Onze projecten genereren inkomsten voor grondbezitters door veranderingen in landbeheerpraktijken te initiëren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Met het verminderen van broeikasuitstoot genereren landbouwbedrijven alternatieve bronnen van inkomsten.
GreenDutch biedt een lokaal alternatief voor bestaande compensatieprogramma’s. Zo zijn er compensatieprogramma’s waarbij er door middel van bosaanplant in Afrika CO2-uitstoot wordt gereduceerd en daarmee CO2-certificaten worden geproduceerd. Onze projecten dragen bij aan CO2-uitstootreductie op lokale landbouwgronden. Dit doen wij door CO2-emissiereducties te realiseren op grasland-, hoogveen en bosgebieden binnen Nederland samen met onze aangesloten boeren en landeigenaren. Onderstaand worden onze veenweideprojecten toegelicht.

CO2-uitstoot in veenweidegebieden

Veenweidegebieden
Nederland bezit zo’n 200.000 hectare aan veenweidegebieden. Door de kunstmatige lage waterstand komt er door oxidatie van het veen verschillende broeikasgassen vrij, zoals methaan, lachgas en CO2. Deze veenweidegebieden zijn ontstaan door restanten van planten die anaeroob zijn omgezet in veen. Deze veenweidegebieden bestaan al duizenden jaren en in het veen zit erg veel CO2 opgeslagen. Sinds de jaren zestig is de drooglegging van veenweidegebieden ingezet om productielandbouw mogelijk te maken. Met dit droogleggen van de bovengrond wordt het veen blootgesteld aan zuurstof en treedt er oxidatie op. Als resultaat neemt de uitstoot van broeikasgassen die in het veen zijn opgeslagen, toe met een factor 2 tot 5.
Het kunstmatig verlagen van grondwaterstanden in veenweidegebieden zorgt ervoor dat er jaarlijks ongeveer evenveel CO2 uitgestoten wordt door veenweidegebieden als door 2 miljoen personenauto’s. Daarmee zorgen veenweidegebieden voor zo’n 2 – 3 % van de CO2-uitstoot in Nederland. Naast het ontstaan van een hoge CO2-uitstoot, kleven er nog andere nadelen aan het hanteren van lage grondwaterpeilen. Door het houden van een laag grondwaterpeil zakt de bodem van het veenweidegebied nog verder, waardoor er nog meer veengrond verdwijnt.
Verhogen van grondwaterpeilen
Om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan worden veenweidegebieden onder water gezet door het grondwaterpeil te verhogen. Naast het reduceren van CO2-uitstoot zorgt verhoging van het grondwaterpeil in veenweidegebieden voor betere omstandigheden voor weidevogels. Hiermee wordt er bijgedragen aan het herstel van de biodiversiteit in deze gebieden.
Bepaling CO2-uitstoot en aantal CO2-certificaten
Met het verhogen van de grondwaterpeilen wordt de uitstoot van verschillende broeikasgassen zoals methaan, lachgas en CO2 in veenweidegebieden verminderd. De totale uitstoot van deze verschillende broeikasgassen worden omgerekend naar CO2-equivalenten. Dit is een gangbare term om de uitstoot van broeikasgassen te benoemen. De reductie in CO2-equivalenten emissies wordt bepaald door middel van het toepassen van een slimme monitoringstechniek, waarbij het grondwaterpeil continu wordt gemeten. Aan de hand van de grondwaterpeilen wordt er berekend in hoeveel CO2-uitstootreductie dit resulteert. Hiermee wordt het geproduceerde aantal CO2-certificaten bepaald. De Stichting Nationale Koolstofmarkt registreert de CO2-certificaten, waarbij één certificaat staat voor één ton CO2-reductie.

Voor meer informatie kunt u bellen naar +31 (0) 33 – 24 51 972